default-header
Home Privacy beleid

Privacy beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die tennisvereniging H.T.C. Horst  (hierna: “HTC” ) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van HTC, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan HTCverstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: H.T.C. Horst, Kasteellaan 4, 5961 BW Horst, 077-3983442, KvK 40164201.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@htchorst.nl of ledenadministratie@htchorst.nl

2. Welke gegevens verwerkt HTC en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)         voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b)         adresgegevens eventueel postadres
c)         telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d)         overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv
social media accounts

2.2       HTC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en
de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3instanties, voor de
verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen
informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van    uitnodigingen en
informatie over diensten en activiteiten van HTC;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

HTC gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten
en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HTC  Afmelding voor deze mailings is te allen
tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

HTC verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal
een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HTC passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HTC gebruik van diensten van derden,
zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van HTC kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien,
te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HTC zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen
een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop HTC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken
behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie ledenadministratie@htchorst.nl of info@htchorst.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.